Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1. Definities en geldingsbereik
A. Onder FleetSat wordt verstaan: FleetSat BV, gevestigd te Zeewolde, alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. Onder ‘gelieerde bedrijven’ wordt verstaan: de door FleetSat aangestelde FleetSat Centers of FleetSat dealers , tenzij uit de strekking van de bepaling anders blijkt.
B. Onder afnemer wordt verstaan: degene die een overeenkomst aangaat met FleetSat.
C. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, diensten/leveranties/werkzaamheden verricht door en overeenkomstig gesloten met FleetSat. De toepasselijkheid wordt door de afnemer aanvaard door het geven van een opdracht en/of door het sluiten van een overeenkomst, en voorts door iedere andere handeling waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan. Een verwijzing door de afnemer naar welke andere algemene of specifieke voorwaarde dan ook, wordt door FleetSat niet aanvaard. De afnemer erkent onverkort de gelding van deze voorwaarden op mondelinge overeenkomsten tussen FleetSat en de afnemer. Eenmaal van toepassing verklaard op een eerste (schriftelijke) overeenkomst, behoeven zij voor nadere (uitbreidings-)overeenkomsten niet opnieuw te worden verklaard.
D. Onder ‘dienstverlening’ wordt verstaan: het totaal aan af te nemen abonnementen en/of alle daarmee samenhangende diensten en producten.
E. Onder FleetSat Center/dealer wordt verstaan: degene die door FleetSat is aangesteld om als intermediair op te treden bij de totstandbrenging van abonnementen c.q. degene die door FleetSat is aangesteld om de diensten en producten te verkopen.

2. Overeenkomst
A. Overeenkomsten m.b.t. de dienstverlening worden aangegaan via tussenkomst van FleetSat.
B. De overeenkomst m.b.t. het leveren en inbouwen van de FleetSat toestellen met toebehoren is een overeenkomst tussen de FleetSat Center/dealer en de afnemer. De overeenkomst m.b.t. de dienstverlening is een overeenkomst tussen de afnemer en FleetSat.
C. De door de afnemer ontvangen documentatie betreffende de dienstverlening en de apparatuur, waaronder handleidingen en gebruiksaanwijzingen, maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomsten.
D. De afnemer verklaart voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst voldoende inzage te hebben gekregen in de (toepassing)mogelijkheden van FleetSat. Hij is op de hoogte van de werkingsmodaliteiten en van de technische gegevens van de apparatuur. De afnemer heeft voorafgaand aan de aankoop van de FleetSat abonnementen, producten en diensten de mogelijkheden van de dienstverlening grondig doorgenomen, zodat hij de werking hiervan kent.

3. In-, uit- en ombouw en onderhoud
A. In-, uit- en ombouw van het FleetSat toestel en daarmee samenhangende apparatuur, al dan niet naar een ander voertuig, mag slechts geschieden door een erkende FleetSat Center/dealer.
B. Alle door FleetSat genoemde en/of overeengekomen (leveringsdatum op deze overeenkomst vermeld) levering termijn(en) zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan FleetSat bekend waren, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde termijn/plaatsingdatum brengt FleetSat niet in verzuim. In geval van overschrijding, vertraging of enige andere verhindering in de uitvoering van deze overeenkomst aan de zijde van FleetSat blijven de rechten van FleetSat onverminderd van kracht. De ontbinding van deze overeenkomst op grond van overschrijding, vertraging of verhindering aan de zijde van FleetSat is uitgesloten. In geval van overschrijding, vertraging of enige verhindering in de uitvoering van deze overeenkomst aan de zijde van de afnemer, blijven de rechten van FleetSat onverminderd van kracht. FleetSat is in zulks geval gerechtigd, wanneer zij hierdoor schade lijdt, de kosten hiervan in rekening te brengen bij afnemer.
C. Direct na inbouw controleert de afnemer ter plaatse van (de) FleetSat Center/dealer die de inbouw verzorgt of het FleetSat toestel het signaal correct uitzendt.
D. Bij ombouw naar een ander voertuig dient de afnemer opgave te doen van de gegevens van het nieuwe voertuig. FleetSat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige of slechte werking welke te wijten is aan een verkeerde of niet tijdige mededeling van de gegevens door de FleetSat Center/dealer.
E. Het FleetSat toestel en aanverwante geplaatste apparatuur wordt, na volledige betaling, eigendom van de afnemer. Het onderhoud van de apparatuur, alsmede eventuele reparaties, mag slechts geschieden door een erkende FleetSat Center/dealer. Bij werkzaamheden aan het FleetSat toestel of aanverwante apparatuur door derden is FleetSat gerechtigd de overeenkomst m.b.t. de dienstverlening onmiddellijk te ontbinden, onverminderd de gehoudenheid van de afnemer om FleetSat haar schade te vergoeden. Deze schade bestaat in ieder geval uit alle gelden die de afnemer verschuldigd was geworden, ware het volledige abonnement uitgediend.

4. Activering
De FleetSat Center/dealer zal het contract en alle eventuele bijbehorende documenten naar FleetSat te Zeewolde doorsturen. De dienstverlening zal slechts worden geactiveerd wanneer FleetSat het abonnement, dat is ondertekend door tussenkomst van een FleetSat Center/dealer die de installatie zal uitvoeren of heeft uitgevoerd, heeft aanvaard. Door het contract te ondertekenen, verbindt de afnemer zich ertoe de verschuldigde betalingen te laten geschieden door middel van automatische afschrijving en incasso, dan wel eenmaal per jaar vooraf te betalen. Activering geschiedt binnen 24 uur na aanvaarding door FleetSat van de overeenkomst dan wel binnen 24 uur na installatie door een FleetSat Center/dealer, een en ander ter keuze van FleetSat.

5. Abonnement en verlenging
A. Behoudens andersluidende afspraak met FleetSat wordt elk abonnement aangegaan voor de periode van 12 maanden, ingaande op de datum van activering van het FleetSat toestel.
B. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 12 maanden tenzij het door de afnemer ten minste 90 (negentig) dagen vóór de contractuele vervaldatum per aangetekende brief wordt opgezegd. De opzegging dient te geschieden bij de FleetSat Center/dealer bij wie de oorspronkelijke overeenkomst is aangegaan.
C. Tenminste 90 (negentig) dagen vóór de vervaldatum van de overeenkomst zal FleetSat aan de afnemer de mogelijke wijzigingen van de abonnementsvoorwaarden en/of van de prijslijsten, tarieven of abonnementsgelden schriftelijk kenbaar maken. Deze wijzigingen worden geacht aanvaard te zijn door de afnemer indien deze niet binnen 30 dagen na de mededeling schriftelijk bezwaar aantekent tegen de door FleetSat gedane voorstellen tot wijziging. In het geval dat de gewijzigde voorwaarden, tarieven en abonnementsgelden, anders/hoger dan de normale indexering op dat moment, niet worden aanvaard, kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

6. Betalingen
A. Het abonnement dient uiterlijk 8 dagen voor de feitelijke indienststelling door de afnemer in één maal voor de overeengekomen periode (zie contract) te worden betaald.Bij betaling per jaar van de overeengekomen periode geeft afnemer een machtiging tot betaling door middel van afschrijving en incasso aan FleetSat. Indien het betalingsgedrag van afnemer aan FleetSat daartoe aanleiding geeft, behoudt FleetSat zich het recht voor een adequate borgstelling ten aanzien van verschuldigde abonnementsbetalingen te vorderen.
Bij een eventuele overeengekomen betaling met creditcard via internet wordt geen factuur verzonden; de afnemer ontvangt op diens verzoek een factuur per e-mail. Opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.
B. Bij niet-tijdige betaling zal het factuurbedrag zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een rente van 1% per maand en met de kosten verbonden worden aan de inning van deze factuur of facturen. De in rekening te brengen incassokosten zullen tenminste 15% van het totale openstaande bedrag bedragen.
C. FleetSat behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling de dienstverlening op te schorten dan wel te staken, onverminderd de verschuldigdheid van de afnemer het volledige abonnementprijs tot de einddatum van de overeenkomst aan FleetSat te voldoen.

7. Prijsaanpassing
A. De afnemer erkent dat de prijs voor de dienstverlening wat betreft de maandelijkse communicatiekosten via GPRS en/of GSM, afhankelijk is van de prijzenpolitiek die gehanteerd wordt door de desbetreffende ‘provider’ van deze communicatienetwerken, op basis van wettelijke regelingen en in lijn met de algemene trend van marktprijzen voor gelijkwaardige diensten van hetzelfde kwaliteitsniveau. Ondanks het feit dat FleetSat met de onderhavige ‘provider’ een leveringsovereenkomst heeft afgesloten die qua tijdsperiode en grondslag van kosten zich verhoudt met het desbetreffende (standaard) abonnement van de afnemer, maakt elke ‘provider’ een voorbehoud met betrekking tot dergelijke overeenkomsten om tussentijds prijzen en/of condities aan te passen in toegestane, voorkomende gevallen. Overeenkomstig deze reglementering op de prijzencontrole behoudt FleetSat zich het recht voor om de prijzen, specificaties en kenmerken van de onderhavige communicatie te herzien mits een kennisgeving 30(dertig) dagen voor ingang van de aanpassing schriftelijk aan de afnemer is meegedeeld. Er wordt verondersteld dat de afnemer akkoord gaat met de wijzigingen tenzij hij uiterlijk binnen 14(veertien) dagen na ontvangst van de kennisgeving van de nieuwe tarieven, de overeenkomst per aangetekend schrijven opzegt. Als automatische incasso is overeengekomen, omvat deze tevens het aangepaste bedrag; FleetSat is gerechtigd het aangepaste bedrag via de automatische incasso te incasseren.
B. Bij wijziging of uitbreiding van de dienstverlening, al dan niet mondeling overeengekomen, geldt dat FleetSat gerechtigd is het (termijn)bedrag van de eventueel overeengekomen automatische incasso overeenkomstig aan te passen.

8. Nakoming, werking
A. In het geval dat de afnemer van één of verscheidene prestaties om welke reden dan ook niet kan genieten, behoeft FleetSat ter compensatie daarvan geen schadevergoeding of alternatieve prestaties van welke aard dan ook aan te bieden.
B. FleetSat verplicht zich tot het optimaal onderhouden van de website. Upgrading en/of onderhoud van de website, waardoor de werking van de website tijdelijk onderbroken kan worden, zal duidelijk vooraf op de website worden aangekondigd.
C. De afnemer is ermee bekend dat de werking en de effectiviteit van de dienstverlening afhankelijk is van omstandigheden waarop FleetSat zelf geen directe c.q. indirecte invloed kan uitoefenen, waaronder:
a) de constellatie en werking van de GPS satellieten: voor een correcte plaatsbepaling van het voertuig waarin een FleetSat toestel is ingebouwd, moeten er ten minste 3 satellieten tegelijkertijd ‘zichtbaar’ zijn. In bepaalde omstandigheden (b.v. afscherming door gebouwen of andere natuurlijke barrières) is het mogelijk dat deze ‘zichtbaarheid’ onderbroken wordt
b) de werking van het GPRS-netwerk, waarbij de algemene voorwaarden van de desbetreffende ‘provider’ leidend zijn
c) de periodieke updating en eventuele detaillering van de kaarten van het overeengekomen grondgebied
d) de onbereikbaarheid van het FleetSat toestel omdat geen enkel GPS-signaal (verkregen via satellieten) en geen enkel GSM-signaal het FleetSat toestel kan bereiken vanwege bijvoorbeeld het feit dat het voertuig met het ingebouwde FleetSat toestel zich in een overdekte garage, in een tunnel, enz…… bevindt, waardoor het FleetSat toestel volledig geïsoleerd kan zijn
e) de werking van de website van FleetSat; deze dient via het internet op normale wijze toegankelijk te zijn
Voor storingen aan en/of disfunctioneren van FleetSat vanwege één van voornoemde redenen, kan FleetSat geen enkele verantwoordelijkheid dragen.
D. FleetSat is derhalve niet aansprakelijk voor de onderbrekingen, opschortingen of beperkingen van de dienstverlening die te wijten zijn aan het feit dat de GPS-satellieten of het GSM/GPRS-netwerk niet of slecht werken, aan het feit dat het FleetSat toestel door de FleetSat Center/dealer niet volgens de regels van de kunst is geplaatst, aan het feit dat het FleetSat toestel of daarmee samenhangende apparatuur mankementen en/of defecten vertoont, of aan toevallige oorzaken, aan wettelijke of administratieve bepalingen die worden genomen of bepalingen die door de bevoegde overheden worden genomen.
E. Storing in het bedrijf van FleetSat ten gevolge van overmacht, waardoor de afnemer voor een periode van vijf achtereenvolgende dagen geen gebruik kan maken van de dienstverlening, heeft tot gevolg dat de verplichtingen tussen FleetSat en afnemer over en weer zullen worden opgeschort zolang als de overmachtsituatie duurt. Indien nakoming niet meer mogelijk is, dan ontslaat de overmacht FleetSat van haar verplichtingen en is zij op generlei wijze schadeplichtig. Ook als overmacht wordt aangemerkt de overmacht in het bedrijf van degene die FleetSat ter uitvoering van de dienstverlening heeft aangesteld (GPRS ‘provider’, ‘website-provider’ etc). In geval van overmacht zal FleetSat daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de afnemer.
F. De aansprakelijkheid van FleetSat blijft te allen tijde beperkt tot creditering van het aan de afnemer ter zake over het betreffende tijdvak in rekening gebrachte. FleetSat accepteert nimmer aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van gederfde winst of omzet, bedrijfsschade, immateriële schade of gevolgschade, in welke vorm dan ook.
G. Bij innovatie/omzetting naar een andere ‘provider’ en/of omzetting naar een ander technisch systeem etc. kan het voorkomen dat de dienstverlening gedurende een korte periode niet toegankelijk is. Deze tijdelijke niet-toegankelijkheid geldt niet als tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door FleetSat.
H. FleetSat heeft het recht een andere ‘track-and-trace-unit’ te leveren. Dit is echter alleen mogelijk indien deze de zelfde werking heeft als de ‘track-and-trace-unit’ bepaald op de voorzijde van het contract.

9. Opschorting/ontbinding
A. FleetSat kan de dienstverlening zonder voorafgaande ingebrekestelling opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, zonder dat hieruit enige aanspraak op schadevergoeding voor de afnemer ontstaat in die gevallen dat:
a) de afnemer nalaat facturen op de vervaldatum te betalen c.q. een overeengekomen automatische incasso intrekt
b) de afnemer inbreuk pleegt op één of meer bepalingen van de overeenkomst
c) het functioneren en/of de kwaliteit van de dienstverlening wordt verstoord door opzet of nalatigheid van de afnemer
d) de afnemer zich schuldig maakt aan onwettig gebruik op grond van deze leveringsvoorwaarden en/of het contract
e) bij frauduleus gebruik van het FleetSat toestel
f) de afnemer het FleetSat toestel en/of de SIM kaart gebruikt op een wijze die niet strookt met de bestemming ervan overeenkomstig de leveringsvoorwaarden en andere overeengekomen bepalingen, of als er onderhoud- of herstellingswerken door onbevoegden worden uitgevoerd
B. Bij ontbinding van de overeenkomst om één van de bovenstaande redenen is de afnemer gehouden om FleetSat haar schade te vergoeden. Deze schade bestaat in ieder geval uit alle gelden die de afnemer verschuldigd was geworden, ware het volledige abonnement uitgediend.
C. FleetSat behoudt zich het recht voor de overeenkomsten m.b.t. de dienstverlening te ontbinden, zonder dat zij daarvoor op enigerlei wijze schadeplichtig kan worden geacht, in gevallen dat door technische ontwikkelingen en/of omstandigheden voortzetting van de dienstverlening in de overeengekomen vorm redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

10. Rechts- en forumkeuze
Alle overeenkomsten gesloten met FleetSat worden slechts beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is, met uitsluiting van alle anderen, bevoegd kennis te nemen van geschillen, gerezen naar aanleiding van een met FleetSat gesloten overeenkomst. Deze bepaling geldt onverkort wanneer de wederpartij een buitenlandse partij betreft.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevoland op 1 januari 2006.